Προσθήκη

Απαραίτητα Έγγραφα

Τίτλος ιδιοκτησίας/πιστοποιητικό

ΑΦΜ και ΔΟΥ ιδιοκτητών

ΚΑΕΚ (κτηματολόγιο)

Στοιχεία ταυτότητας ιδιοκτητών

Υπάρχουσα οικοδομική άδεια/σχέδια

Στοιχεία επικοινωνίας