Ανέγερση

Απαραίτητα Έγγραφα

Τίτλος ιδιοκτησίας/πιστοποιητικό

ΑΦΜ και ΔΟΥ ιδιοκτητών

ΚΑΕΚ (κτηματολόγιο)

Στοιχεία ταυτότητας ιδιοκτητών

Τοπογραφικό (εάν υπάρχει)

Στοιχεία επικοινωνίας